Linux du 命令查看磁盘空间使用情况

By 刘志军 , 2021-06-01, 分类: Linux

du

du的全称为disk usage,意为磁盘空间使用情况,du素有磁盘管理三剑客之一的称号,它的功能是统计目录和文件所占磁盘空间大小

下面分享几个关于du命令常用的例子

1、统计 log 目录下所有子目录的大小

du log -h
4.0K  log/ppp
1.8G  log/journal/7d26c16f128042a684ea474c9e2c240f
1.8G  log/journal
4.0K  log/anaconda
4.0K  log/ntpstats
30M   log/audit
1.5M  log/redis
235M  log/nginx
41M   log/letsencrypt
8.0K  log/mysql
4.0K  log/tuned
4.0K  log/sa
2.2G  log

2、统计log目录下所有子目录以及文件的大小

du log -ah
1000K  log/secure
8.0K  log/gshell.log
2.0M  log/secure-20210530
16K   log/maillog-20210509
12K   log/lastlog
0    log/spooler
1.4M  log/secure-20210516
4.0K  log/tuned
8.0K  log/boot.log-20200205
64K   log/yum.log-20190101
4.0K  log/sa
72K   log/messages-20210516
4.0K  log/yum.log-20210101
8.0K  log/maillog
2.2G  log
[root@iz2zeioq

3、汇总统计log目录的大小,不统计子目录大小

du log -sh
2.2G  log

4、统计第一层子目录大小

sudo du -h --max-depth=1 /var/lib
17G   /var/lib/mysql
4.0K  /var/lib/cs
8.0K  /var/lib/dhclient
4.0K  /var/lib/NetworkManager
4.0K  /var/lib/postfix
8.0K  /var/lib/ntp
4.0K  /var/lib/mysql-keyring
4.0K  /var/lib/tuned
4.0K  /var/lib/avahi-autoipd
432K  /var/lib/cloud
17G   /var/lib

5、统计/var目录下占用空间最大的5个目录或文件

sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
19G   /var/
17G   /var/lib/mysql
17G   /var/lib
15G   /var/lib/mysql/wxhub
2.2G  /var/log

关注公众号「Python之禅」,回复「1024」免费获取Python资源

python之禅